ایرالکو واحد نمونه صنعتی در جشن بزرگداشت روز صنعت و معدن

122