خرید و تحویل ۱۵۰۰۰ جفت ساق بند نسوز

21
شماره مناقصه: ۲۱۷۵۴/۱
موضوع مناقصه: خرید و تحویل ۱۵۰۰۰ جفت ساق بند نسوز
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

فایل اسناد

فایل آگهی