اطلاعیه تمدید مدت زمان تحویل پاکات مناقصات تمدید نيرو

8
شماره مناقصه: ۱۹۴۵۸/۱
موضوع مناقصه: اطلاعیه تمدید مدت زمان تحویل پاکات مناقصات تمدید نيرو
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

فایل اطلاعیه