تامین ۶۵۴ نفر نیروی انسانی در واحدهاي توليدي شرکت آلومينيوم ايران

8

شماره مناقصه: د/۹۸/۱۹۴۵۸/۱
موضوع مناقصه: تامین ۶۵۴ نفر نیروی انسانی در واحدهاي توليدي شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
فایل اسناد                                  فایل اطلاعیه

فایل آگهی                                  فایل اطلاعیه آنالیز اصلاحی