تامین ۲۷۱نفر نیروی انسانی در واحدهاي اداري و پشتيباني شرکت آلومينيوم ايران

9
شماره مناقصه: د/۹۸/۱۹۴۵۸/۲
موضوع مناقصه: تامین ۲۷۱نفر نیروی انسانی در واحدهاي اداري و پشتيباني شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

فایل اسناد                                           فایل آگهی

فایل اطلاعیه آنالیز اصلاحی