برنامه ریزی و انجام عملیات حمل سالانه پودر آلومینا و آند با واگنهاي ملکي کارفرما و واگنهاي پيمانکار

16
شماره مناقصه: ف/۱۸۸۸۸/۹۸
موضوع مناقصه: برنامه ریزی و انجام عملیات حمل سالانه پودر آلومینا و آند با واگنهاي ملکي کارفرما و واگنهاي پيمانکار
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

فایل اسناد

فایل آگهی