تخریب و بازسازی بتن کارگاهها و محوطه های سطح کارخانه آلومینیوم ایران

120
شماره مناقصه: ۲۷۶۱۲
موضوع مناقصه: تخریب و بازسازی بتن کارگاهها و محوطه های سطح کارخانه آلومینیوم ایران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

فایل آگهی                             فایل اسناد