تهیه و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچي و فلزي کارگاهها و واحدهاي اداري شرکت آلومينيوم ايران

35
شماره مناقصه: ۳۳۹۵۵/۹۸/د
موضوع مناقصه: تهیه و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچي و فلزي کارگاهها و واحدهاي اداري شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

فایل اسناد                       فایل آگهی