خرید و تحویل ۴۳۰متر لوله کربن استیل بدون درز(مانیسمان)همراه با عايق

47
شماره مناقصه: ۳۴۴۰۱/۹۸/د
موضوع مناقصه: خرید و تحویل ۴۳۰متر لوله کربن استیل بدون درز(مانیسمان)همراه با عايق
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

فایل اسناد                                 فایل آگهی