ساخت ساختمان های اتوماسیون خط ۴و۵ در دو طبقه به مساحت ۳۰۰ متر مربع در امتداد دفتر مرکزی احیاء و F.T.P خط ۴ به مساحت ۳۳ متر مربع در شرکت آلومينيوم ايران

18
شماره مناقصه: ۳۸۲۷۸/۹۸/د
موضوع مناقصه: ساخت ساختمان های اتوماسیون خط ۴و۵ در دو طبقه به مساحت ۳۰۰ متر مربع در امتداد دفتر مرکزی احیاء و F.T.P خط ۴ به مساحت ۳۳ متر مربع در شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

فایل آگهی              فایل اسناد      فایل نقشه