تجدید مناقصه تهیه و اجرای رنگ روغنی روي سطوح گچي و فلزي کارگاهها و واحد هاي اداري شرکت آلومينيوم ايران

17
شماره مناقصه: ۳۸۲۷۸/۱/۹۸/د
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه تهیه و اجرای رنگ روغنی روي سطوح گچي و فلزي کارگاهها و واحد هاي اداري شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

 

فایل اسناد         فایل آگهی