مناقصه تأمین ۲۵۴ نفر نیروی انسانی در واحدهاي فني و اداري و پشتيباني شرکت آلومينيوم ايران

48
شماره مناقصه: ۱/۴۰۰۴۴/۹۸/د
موضوع مناقصه: مناقصه تأمین ۲۵۴ نفر نیروی انسانی در واحدهاي فني و اداري و پشتيباني شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

فایل اسناد                       فایل آگهی