خرید ۵۰۰۰ تن شمش قراضه آلیاژی

30
شماره مناقصه: ۲/۴۳۵۶۷/۹۸/د
موضوع مناقصه: خرید ۵۰۰۰ تن شمش قراضه آلیاژی
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

فایل اسناد                        فایل آگهی