خرید ۵۰۰۰ تن شمش (off grade)

36
شماره مناقصه: ۱/۴۳۵۶۷/۹۸/د/
موضوع مناقصه: خرید ۵۰۰۰ تن شمش (off grade)
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

فایل اسناد              فایل آگهی