برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و امور خدمات حمل ونقل کارکنان تاسيسات بندر امام کارفرما از بندر امام به کليه نقاط درون شهري و برون شهري

43
شماره مناقصه: ۴۳۹۳۲/۹۸/د
موضوع مناقصه: برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و امور خدمات حمل ونقل کارکنان تاسيسات بندر امام کارفرما از بندر امام به کليه نقاط درون شهري و برون شهري
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

فایل اسناد                             فایل آگهی